Palju õnne, kahekordne magister Tõnis!

Palju õnne, kahekordne magister Tõnis!Tõnis lõpuaktusel. Foto: Pildikompanii OÜ
21.06.2019

Magistreid on meie tiimis mitmeid, kahekordseid ainult üks. Nimelt kaitses AAIB partner, Tõnis Agasild, Estonian Business Schooli juhtimise õppetoolis magistritöö teemal “Õppiva organisatsiooni mudeli rakendamine ehitusprojekteerimise ettevõttes”. Tõnise magistridiplomil on märge “Cum laude”. Eelnevalt on tal magistrikraad Tallinna Tehnikaülikooli tööstus ja tsiviilehituse erialalt.   

Eesti ehitussektor on viimastel aastatel kiirelt kasvanud ning turu olukord on tinginud siin tegutsevate ettevõtete vahel aktiivse konkurentsi spetsialistide nimel. Ettevõtete jätkusuutliku kasvu toetamiseks on senisest olulisemaks muutunud töö organisatsiooni siseste protsessidega. Eriti töötajate rahulolu ning motivatsiooni teguritega. 

Turu olukorrast lähtuvalt uuris Tõnis oma magistritöös õppiva (kiirelt kasvava ning areneva) organisatsiooni tunnuseid Eesti suurimates ehitusprojekteerimise ettevõtetes. Teoreetilise osa lisana viis ta läbi fookusgrupi intervjuu 10 siinse projekteerimisettevõttega. Selgus, et kõikides nendes ettevõtetes on õppiva organisatsiooni tunnuseid, kuid vaid kahes, turu keskmisest innovatiivsemas ning kiirelt kasvavas ettevõttes võib näha vastavate praktikate laialdasemat kasutamist. 

Töö toob välja, et kindlasti ei saa tänastes oludes alatähtsustada vajadust suunata regulaarselt ressursse ettevõtte arendamisele ja sisemiste protsesside süstematiseerimisele. Praktilise väärtusena on koostatud ka soovitused, mida sektori organistasioonid küllalt lihtsalt rakendada saaks. Näiteks on rõhutatud regulaarsete arenguvestluste korraldamise ning nende tulemuste kasutamise vajadust, senisest rohkem võiks tegeleda ka meeskonnas ettevõtte eesmärkide ning visiooni teadliku tutvustamisega. Märgitakse vajadust võtta aega korrapäraselt ühiseks õppimiseks, seda nii seminaridel osaledes, teostatud projektide analüüsi ning ka kliendi tagasiside mõtestamiseks.

Töö kokkuvõttena valmisid põhjalikumad ettepanekud Arro & Agasild Inseneribüroo jätkusuutliku kasvu toetamiseks läbi õppiva organisatsiooni mudeli rakendamise.