KUIDAS VALIDA PARIM PROJEKTEERIMISMEESKOND?

KUIDAS VALIDA PARIM PROJEKTEERIMISMEESKOND?Alari Arro
05.12.2019

Ehituses on objektide valmimisse kaasatud mitmed osapooled, alustades arendajast ja arhitektidest ning jätkates projekteerimisfirma, ehitaja ja teistega. Kuidas leida vastavalt projekti eripäradele kõige sobivam partner ning tagada tulemuslik koostöö kõigi osapoolte vahel? 

Ühest vastust sellele ilmselt ei ole. Iga ettevõtte ja projekti puhul on olulised erinevad aspektid, mistõttu on vaja erinevaid  partnereid. Siiski on küsimusi, millele vastuste leidmine lihtsustab projektimeeskonna kokku panemist ja teiste partnerite kaasamist.

Kuidas tekib pakkumise hind? 

Partneri valimisel on üsna levinud tavaks võtta aluseks hind – suhteliselt standardse töö puhul võimaldab odavam hind hoida kokku projekti üldkulult. Mõtteviisi toetab varasem koostöökogemus mõne kõrgemat hinda pakkunud teenuseosutajaga, kellega ei ole õnnestunud soovitud kvaliteedihüpet teha. Järeldusena ostustatakse edaspidi kasutada pigem odavamat teenust.  

Hinnapakkumiste läbipaistvuses ja võrreldavuses 

Kogemused näitavad, et koostööpartneri valimisel on lõpphinnast olulisema hinnapakkumiste läbipaistvus ja võrreldavus. Pakkumistes sisuliste detailide lahtikirjutamine näitab selgelt, kas ja mil määral on projekt enne selle algust läbi töötatud ning võimalike erinüanssidega arvestatud. Nii selguvad planeeritava töö tegelikud mahud, kokkuvõttes pakutavate teenuste hinna ja kvaliteedi võrreldavus. 

Sama oluline on tellija jaoks pakkumisi sisuliselt mõista. Mis võib ühe pakkuja jaoks olla iseenesestmõistetav, ei pruugi seda olla teise jaoks, mistõttu on projekteerimise teenust sisse ostes oluline mõista, kas pakkumises on hinnakujunduse aluseks võetud ruutmeetrid ja arvestatud projekti võimalike korduvustega; kas pakkumises on koostatud täpne tehtavate tööde loetelu koos ajakuluga või on ajakulu prognoositud varasemate tehtud tööde põhjal; kas ja milliseid ettenägematuid töömahte on veel arvestatud. Mida täpsemate andmete alusel on hinnapakkumine koostatud, seda suurema tõenäosusega on projekteerijate ajagraafikud ka paikapidavad. 

Kuidas projekteerimisprotsess aitab kaasa ehituse eelarvele? 

Eelarvetega seoses on inseneridel kaks peamist ülesannet: viia projekteeritava kontseptsiooni kooskõlla eelarve ootustega ning alternatiivde korral leida neist soodsaim. Üsna tavaline on eelarvestaja kaasamine eel- ja põhiprojekti teostamise lõpus, kuid heaks praktikaks võiks olla koos eelarvestajaga erinevate lahenduste kaalumine juba pakkumist koostades, lähtudes soodsaimast hinnast. 

Referentsid 

Koostööpartneri tuntud kaubamärk või nimi ei pruugi kindlustada projekti edukat teostamist. Sellest määravamaks on ettevõtte, esmajoones projektiga tööd alustavate spetsialistide varasemad kogemused samalaadsete objektidega. Seetõttu tasub ka tuntud tegijatelt alati küsida, milline on tööd teostama asuva meeskonna taust. 

Avalikusta pakkujad! 

Eesti turu eripära on väiksus ja pakkujad tunnevad üldjuhul oma konkurente. Tänu sellele saab ettevõte välja tuua oma tugevused ja nõrkused ning luua selgem pakutavate teenuste võrreldavus. 

Meeskonnad ehk kes hakkavad minu projektiga päriselt tööle? 

Koostöölepingud sõlmitakse ettevõtte võtmeisikute vahel, kuid tegelikult asub projektiga tööle meeskond, mis omakorda toob kaasa mõned riskid.

Näiteks tasub mõelda, kui tööd teostab vaid üks või kaks projekteerijat ja üks neist mingil põhjusel rivist välja langeb, siis mida toob kaasa projekti võimalik hilinemine? Tiimi liikmete vahetamine  võib kaasa tuua  teadmatuse projekti lahenduste põhjuste kohta, mis omakorda võib kaasa tuua sobimatuid asenduslahendusi, mille parandamine võib kalliks osutada. Projektide tekkelood säilivad meeskonnas, mille tagab projekteerimismeeskonna ühtsus alates eskiisist kuni tööjoonisteni. Kogu projekti tekkelugu teades võib varasema lahenduse muutmisel avastada võimalikke teisigi olulisi kokkuhoiukohti.

Meeskondadest rääkies, ei saa unustada ka inseneribüroo meeskonnatöö võimekust ning erineva tasemega spetsialistide kaasatust projekti. 

Millised on projekteerija kindlustustingimused?  

Projekteerimisfirma kindlustuskaitse on esmapilgul tehniline ja väheoluline risk, mis võib ilmneda alles projekteerija töö lõppedes. Tasub teada, et tingimustes on kindlustusfirma lõikes on suured eirnevused. Näiteks mitmete Eestis esindatud kindlustusettevõtete tüüptingimustes on projekeeritavale tööle pakutav garantii kuni 2 aastat. Isegi kui objekti ehitus veel kestab, siis perioodi lõppedes projekteerijapoolne erialase vastutuse kindluskaitse ei kehti. Mitmed välisettevõtete pakuvad aga tingimusi, mille järgi on kaitse lepingu kehtivuse raames püsivalt olemas ja kaetud on kõik kindlustusperioodi jooksul esinenud juhtumid.

Projekti osapoolte koostöö 

Mida rohkem on projektides osapooli, seda olulisem on projekti alustades selgelt ning avatult koostööpõhimõtted kokku leppida. See loob eelduse toimivaks koostööks ja objekti tõrgeteta valmimiseks. Kui osapooled projektis üksteist ei mõista, liigub lõpp-projekt kõige domineerivama partneri valikute järgi, millega peavad arvestama ka teised osapooled, ent see ei pruugi olla parim valik. 

Töövõtja ootused tellijale

Hea koostöö osa on nii tellija kui töövõtja ootuste mõistmine. Küsi töövõtjalt tema ootuseid! Vastused annavad aimu nii pakkuja süvenemisoskusest kui ka panustamisvõimest. Projekti valmimiseks läheb aja enamat kui vaid lähteandmeid ning mida spetsiifilisemad on töövõtja ootused, seda parem. 

Näiteks võiks pakkuja kutsuda  tellija esimestele projekteerimiskoosolekutele, kus algab projektimeeskonna kultuuri ja hoiakute kujunemine ning selginevad osapoolte rollid. Pakkuja võiks küsida ka eeldatavat eelarvet ning iga meeskonnaliige peaks teadma, milline on ootuspärane tasakaal projekti funktsionaalsuse, esteetika ja maksumuse vahel. 

Ehitaja kaasamine projekti varajases järgus

Mõne otsuse tegemiseks ei piisa vaid projekteerija ja eelarvestaja koostööst, vaid on vaja arvestada ehituse eripäradega. Seetõttu tasub ehitaja kaasata projekteerimisse võimalikult vara kasvõi konsultandina.

Last but not the least. Koostöös ei tasu kunagi alahinnata inimlikku tasandit: ka kõige tehnilisema töö korral on eduka projekti alustalaks suhtlus inimeste vahel. 

 

Alari Arro
Arro & Agasild Inseneribüroo partner